Home > Windows Xp > Windows Xp Laptop Touchpad Not Working

Windows Xp Laptop Touchpad Not Working

Another option, and possibly less drastic, is to activate a restore point in the operating system prior to when the mouse stopped working. Will the keyboard work in Safe Mode? You can only upload a photo or a video. Yes, my password is: Forgot your password? check over here

Om inga siffror visas när du skriver med det numeriska tangentbordet, som sitter till höger på tangentbordet, trycker du på tangenten Num Lock och försöker igen. My Computer is a Desktop (det här är en stationär dator) My Computer is a Notebook (det här är en bärbar dator) My Computer is a Desktop (det här är en Du kanske behöver hämta och installera ett litet program, följ bara anvisningarna (du kan behöva använda en extern USB- eller Bluetooth-mus). Överst på sidan Pekaren rör sig oberäkneligt när du skriver Klicka på Växla till klassiskt läge om det är tillgängligt uppe i det vänstra hörnet.

Macboatmaster, Feb 20, 2010 #6 millawitch Thread Starter Joined: Jan 28, 2010 Messages: 16 Hey! Ta sedan en bomullstrasa och fukta med rengöringssprit. Kitts och Nevis St. Klicka på Kontrollpanelen.

 • En språkindikator visas i systemfältet (längst ned till höger på skrivbordet som standard).
 • Tip: You can use your keyboard to navigate in Windows or connect a different mouse that does work to access areas of Windows mentioned on this page.
 • One of the suggestions I've seen is that it could be spyware related.
 • Se Microsofts kunskapsbank: artikeln Mouse, touchpad, and keyboard problems in Windows (Problem med mus, styrplatta och tangentbord i Windows).
 • Articles & News Forum Graphics & Displays CPU Components Motherboards Games Storage Overclocking Tutorials All categories Chart For IT Pros Get IT Center Brands Tutorials Other sites Tom's Guide Tom's IT
 • millawitch, Feb 22, 2010 #15 Sponsor
 • This thread has been Locked and is not open to further replies.
 • I will come back but it may be tomorrow http://support.packardbell.com/uk/item/index.php?pn=PB59M00701&g=1400 Macboatmaster, Feb 21, 2010 #8 millawitch Thread Starter Joined: Jan 28, 2010 Messages: 16 Thanks, but of course I looked
 • Klicka på fliken Dell Touchpad (Dell-styrplatta) eller Device Settings (enhetsinställningar).
 • So, I've checked for and removed any spyware and done a complete virus check and that hasn't changed anything.
 • Both the keyboard and touchpad are unusable in Windows. 2.

Försök aldrig att torka ett tangentbord eller en bärbar dator i mikrovågsugn eller vanlig ugn. Överst på sidan Rengöra en optisk mus Stäng av datorn och koppla bort musen. Om det inte fungerar tar du en bomullstrasa eller frottétrasa och fuktar den med rengöringssprit. Show Ignored Content Page 1 of 2 1 2 Next > As Seen On Welcome to Tech Support Guy! I've tried to boot to BIOS setup hitting F2...

Mer information finns i följande video (endast engelska).Vanliga frågor och svar om Dell-styrplattor – Windows 7 För Windows Vista: Klicka på Start. If you don't have an indicator light, proceed to the next part of this section. I''ve plugged USB mouse but didn't help, maybe I should wait longer to see if it recognises it... if it does, look in Device Manager to see what is under "Keyboards" __________________ Rich 10-24-2007, 10:56 PM #3 DominicanZero Registered Member Join Date: Oct 2007 Location: Dominican

Under Installerade tjänster klickar du på Lägg till. Blås slutligen in luft genom hålet. Avinstallera eller inaktivera programvara som kan påverka hur tangentbordet fungerar. Exempel på sådana problem är att: Pekaren rör sig ojämnt eller inte alls.

What I would do in your shoes is remove the hard drive and put it in another machine, like a desktop and take a look at the drive. Do the guest schools spend an entire academic year in the host school during the Triwizard Tournament? Du kanske behöver hämta och installera ett litet program, följ bara anvisningarna (du kan behöva använda en extern USB- eller Bluetooth-mus). Överst på sidan Fel tecken anges när du använder tangentbordet Hi Macbatmaster, First, thanks for the reply!

Basically, nothing happens when I press any key on the keyboard. All Rights Reserved Tom's Hardware Guide ™ Ad choices The touchpad and keyboard were not working during Win XP installation. I sökrutan skriver du surfplatta.   Tryck eller klicka på Inställningar för surfplatteläge (Systeminställningar).   Flera alternativ visas.

This would certainly cause your problem. I sökrutan skriver du main.cpl och klickar eller trycker sedan på main.cpl listan över program. Quite a common problem with Packard Bell and many other laptops. They probably came on a CD or DVD with your computer. –Daniel Beck♦ Jun 3 '11 at 10:49 add a comment| 1 Answer 1 active oldest votes up vote 0 down

Tip: If the computer's keyboard is working, you can shutdown Windows properly by pressing the Windows key, and then using the arrow keys to move to the shut down option on I've tried plugging an USB keyboard/mouse, didn't work. This site is completely free -- paid for by advertisers and donations.

Använd listrutan intill Visa efter: längst upp till höger väljer du Stora ikoner.

Svep med trasan runt kanten på tangenterna. Anteckningar: Om en viss tangent inte fungerar eller fastnar ska du stänga av tangentbordet och använda en burk med tryckluft för att rengöra runt problemtangenten. I've tried using Windows XP install cd-rom, but after "checking for boot files on cd-rom drive" I'm prompted to "press any key to boot from cd" - I CAN'T!!! I unplugged the battery and it works fine now.

När du har ändrat inställningarna klickar du på OK. Generated Wed, 16 Nov 2016 17:21:11 GMT by s_wx1196 (squid/3.5.20) ⌂HomeMailSearchNewsSportsFinanceCelebrityWeatherAnswersFlickrMobileMore⋁PoliticsMoviesMusicTVGroupsStyleBeautyTechShoppingInstall the new Firefox» Yahoo Answers 👤 Sign in ✉ Mail ⚙ Help Account Info Help Suggestions Send Feedback Answers Home Klicka på Gestures Settings (Rörelseinställningar) (beroende på vilken dator du har kanske rörelseinställningarna inte finns). Obs!

Om en viss tangent inte fungerar eller fastnar ska du stänga av datorn och använda en burk med tryckluft för att rengöra runt problemtangenten. Advertisement Recent Posts Bad frames on brand new GTX 1080 flavallee replied Nov 16, 2016 at 12:19 PM Crashing intermittently for... Mer information finns i: Bluetooth – åtgärda problem, allmän information och anslutningsinformation. Alla spillolyckor kan orsaka allvarliga skador.

However, I'm having the same problem as the thread starter. Stäng av datorn (om styrplattan inte svarar stänger du av datorn genom att hålla ned strömknappen i upp till 15 sekunder).   Dra ur alla sladdar förutom strömsladden, inklusive följande enheter: Please upload a file larger than 100x100 pixels We are experiencing some problems, please try again. Klicka på + intill de alternativ du vill ändra.

share|improve this answer answered Jun 3 '11 at 10:41 Tog 4,32882640 add a comment| Your Answer draft saved draft discarded Sign up or log in Sign up using Google Sign Om du har gått igenom åtgärderna ovan och rullhjulet fortfarande inte fungerar finns det en Input Device Diagnostic (Diagnostik för inmatningsenhet). Du bör höra två knäppljud, ett för den övre delen av tangenten och ett för den nedre.   Om det finns en stödskena för den tvådelade bladfjädern och den har lossnat Om du ser någon smuts testar du först med att blåsa bort den med hjälp av en burk tryckluft.

Macboatmaster, Feb 20, 2010 #5 Macboatmaster Trusted Advisor Joined: Jan 14, 2010 Messages: 16,710 You have tried booting to bios setup have you by pressing F2 (most likely) as you power The mouse works fine however. 12-20-2007, 03:48 AM #11 Chauncey Registered Member Join Date: Dec 2007 Location: New Hampshire Posts: 13 OS: Windows XP Pro SP3 maitresaman, can ARE you CERTAIN that a key is not damaged and stuck down. How fast is Time running in Majora's Mask?

Klicka på fliken Språk. När fliken Dell Touchpad (Dell-styrplatta) visas. Obs! The problem is NEITHER KEYBOARD NOR TOUCHPAD WORKS, so I cannot do anything with the computer!

Gå till skrivbordet. Lucene analytics index constantly loads HDD Would this be considered as plagiarism? När du har ändrat inställningarna klickar du på OK.